2 Contoh Soal Dan Kunci Jawaban UAS Aqidah Akhlak Kelas XII Kurikulum 2013 Tahun 2017

Soal Aqidah Akhlak MA Tahun 2017

0

2 Contoh Soal Dan Kunci Jawaban UAS Aqidah Akhlak Kelas XII Kurikulum 2013 Tahun 2017 merupakan materi soal yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam membuat naskah soal ulangan akhir semester serta acuan untuk mengevaluasi siswa siswi madrasah aliyah dalam belajar pelajaran aqidah akhlak

Contoh 1 : Soal Dan Kunci Jawaban UAS Aqidah Akhlak Kelas XII Kurikulum 2013 Tahun 2017

Soal Ulangan Semester
Mata Pelajaran : Aqidah Akhalak
MA (Madrasah Aliyah) :  Kelas 12

728x90ads

1.    Masuk dalam ruang lingkup di bawah ini pembahasan mengenai perkara-perkara yang bertalian dengan nabi dan rasul, termasuk pembahasan mengenai kitab-kitab Allah, mu’jizat dan lain-lainnya…
a.    Nubuwat
b.    Ilahiyat
c.    Sam’iyyat
d.    Ruhaniyat
e.    Ma’rifat

2.    Pengertian aqidah menurut Ibnu Khaldun adalah ….
a.    Ilmu yang membahas tentang wujud Allah, tentang sifat-sifat yang wajib ada pada-Nya, juga membahas tentang rasul-rasul-Nya, meyakinkan mereka, meyakinkan apa yang wajib ada pada mereka, apa yang boleh dihubungkan pada diri mereka dan apa yang terlarang menghubungkan kepada diri mereka
b.    Ilmu yang membahas kepercayaan-kepercayaan iman dengan dalil-dalil akal dan mengemukakan alasan-alasan untuk menolak kepercayaan yang bertentangan dengan kepercayaan golongan salaf dan ahlussunnah
c.    Ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan-kepercayaan keagamaan (Islam) dengan bukti-bukti yang yakin
d.    Beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan
e.    Suatu sistem kepercayaan dalam Islam, yakni sesuatu yang harus diyakini sebelum apa-apa, dan sebelum melakukan apa-apa, tanpa ada keraguan sedikitpun, dan tanpa ada unsur yang mengganggu kebersihan keyakinan

3.    Berikut yang bukan merupakan tujuan dari aqidah Islamiyah adalah ….
a.    Untuk mengikhlaskan niat ketika beribadah kepada Allah SWT tanpa adanya unsur syirik
b.    Membebaskan akal dan pikiran dari kegelisahan yang timbul dari kekosongan hati dari aqidah
c.    Tercapainya ketenangan jiwa dan pikiran, tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran
d.    Meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah dan bermuamalah
e.    Pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah SWT untuk menuntun umatnya

4.    Menurut sistematika Hasan Al Banna salah satu ruang lingkup pembahasan aqidah meliputi ruhaniyat, maksudnya adalah…
a.    Pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil Naqli berupa Al Quran dan sunnah, seperti alam barzah, akhirat siksa kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan seterusnya
b.    Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan, ruh, dan sebagainya
c.    Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan, mengenai kitab-kitab Allah, mu’jizat, dan sebagainya
d.    Pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilah (Tuhan Allah), seperti wujud Allah, nama-nama dan sifat Allah, perbuatan-perbuatan (af’al) Allah dan sebagainya
e.    Pembahasan mengenai segala sesuatu yang kebenarannya perlu dalil pembuktian, tetapi karena sudah sangat umum dan mendarah daging, maka kebenaran itu tidak lagi perlu pembuktian

5.    Tingkat keyakinan seseorang tergantung pada tingkat pemahaman terhadap dalil. Untuk itu keyakinan yang tidak didasarkan pada dalil dan hanya taqlid, pasti akan mudah tergoyahkan oleh….
a.    Berbagai masalah kehidupan yang dijalani
b.    Berbagai kondisi yang dirasakan menyenangkan
c.    Berbagai ujian hidup yang membawa kepada kebahagiaan
d.    Berbagai kesenangan hidup yang membawa kelalaian
e.    Berbagai tantangan kehidupan dan problema yang dihadapinya

6.    Setiap manusia mempunyai fitrah untuk menerima kebenaran, namun karena terbatasnya indra untuk mencari kebenaran dan akal untuk menguji kebenaran maka diperlukan wahyu untuk berfungsi sebagai….
a.    Pedoman dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk
b.    Pebanding sebuah kebenaran
c.    Pedoman bahwa wahyu sebaiknya dibenarkan
d.    Melengkapi akal manusia yang punya naluri kebenaran mutlak
e.    Syariat yang selalu dikontrol oleh indra dan akal agar tidak bertentangan

7.    Setiap orang yang beriman bisa dilihat dari sisi kehidupan sehari-harinya. Di antara sikap tersebut adalah sebagai berikut kecuali…
a.    Tidak mungkin berpandangan sempit dan berakal pendek
b.    Dalam dirinya ada rasa kesederhanaan dan kebersahajaan
c.    Optimis untuk menghadapi masa depan
d.    Tidak bakal putus asa atau patah hati dengan keadaan yang dihadapi
e.    Akan menjadi manusia yang berwibawa karena didukung oleh kekayaan materi yang melimpah

8.    Kepuasan materiil dalam kehidupan manusia sangat tidak terbatas, karenanya manusia tidak akan puas dengan material yang berhasil diraihnya. Manusia ingin selalu lebih dari apa yang didapatkannya secara materiil. Oleh sebab itu manusia memerlukan alam lain sesudah dunia ini untuk…
a.    Mendapatkan kepuasan yang hakiki
b.    Mendapatkan kepuasan yang serasi
c.    Mendapatkan kepuasan yang diinginkan
d.    Mendapatkan kepuasan yang diimpikan
e.    Mendapatkan kepuasan yang ideal

9.    Akal tidak akan pernah bisa menjelaskan kapan terjadi suatu peristiwa, jika peristiwa itu tidak terjadi dulu, sekarang, dan tidak juga pada masa akan datang. Hal ini membuktikan bahwa…
a.    Akal hanya bisa menjangkau hal-hal yang terkait dengan ruang dan waktu
b.    Akal digunakan untuk memahami sesuatu yang konkrit
c.    Kemampuan akal tidak terbatas
d.    Akal seseorang ada yang tinggi dan rendah
e.    Batas kemampuan berfikir seseorang berbeda-beda

10.    keyakinan tentang hari akhir merupakan konsekuensi logis dari keyakinan tentang adanya Allah. Beriman kepada Allah menuntut adanya sikap penerimaan…
a.    terhadap sifat-sifat yang dimiliki Allah
b.    terhadap apa yang sudah terjadi
c.    terhadap takdir Allah
d.    pada hal-hal yang bersifat ghaib
e.    pada segala sesuatu yang menjadi dasar keyakinan itu sendiri

11.    Akidah Islam memandang manusia sebagai mahluk mulia yang memiliki kedudukan penting dibumi ini. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan dibawah ini yaitu….
a.    Mendapatkan perintah untuk mengatur alam ini
b.    Menjadikan manusia penguasa di muka bumi
c.    Diberikannya manusia kesejateraan kehidupannya
d.    Allah menjadikan manusia untuk menjadi khalifah dimuka bumi ini
e.    Kemampuan manusia menciptakan peradaban dalam jiwa

12.    Iman memiliki konsekwensi yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang beriman. Konsekwensi logis pengakuan iman kepada Allah dan rasulNya adalah penerimaan secara…
a.    Wajar atas segala ketentuan yang diberikan Allah
b.    Penuh atas segala peraturan yang diberikan Allah
c.    Mutlak atas segala perintah yang diberikan Allah
d.    Khusus atas segala hukum yang ditetapkan Allah
e.    Langsung atas segala nilai yang diberikan Allah

13.    Manusia hidup di dunia ini seperti yang dilukiskan oleh Imam Ghozali, tak ubahnya seseorang yang mengarungi lautan di mana akan menemui banyak halangan dan rintangan, maka perlu dibutuhkan….
a.     iman yang kokoh
b.     amal yang nyata
c.     banyak menolong orang
d.     harta yang banyak
e.    teman yang setia

14.    Tauhid merupakan tema sentral dalam pembahasan aqidah Islam, oleh sebab itu aqidah Islam diidentikkan dengan istilah tauhid yang artinya adalah…
a.    Mengesakan Allah SWT baik dalam dzat, asma wa sifat, dan af’al Allah SWT
b.    Mengesakan Allah SWT baik dalam perbuatan maupun wujud Allah SWT
c.    Mengesakan Allah SWT sebagai satu-satunya yang menguasai alam semesta
d.    Mengesakan Allah SWT sebagai satu-satunya pencipta alam semester
e.    Mengesakan Allah SWT sebagai satu-satunya illah yang berhak disembah

15.    Ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan dari kepercayaan-kepercayaan aliran golongan salaf dan ahli sunnah adalah definisi ilmu kalam yang dipaparkan oleh…
a.    Ibnu Maskawih    d.  Muhammad Abduh
b.    Ibnu Khaldun    e.  Mustafa Abdur Raziq
c.    Mahmud Syaltut

16.    Ilmu tauhid biasa disebut dengan beberapa istilah, antara lain ilmu ushuluddin, maksudnya adalah…
a.    Ilmu yang membahas keesaan Allah SWT
b.    Ilmu yang membahas pokok-pokok agama
c.    Ilmu yang membahas tentang keyakinan
d.    Ilmu yang membahas masalah furu’
e.    Ilmu yang membahas tentang tuhan

17.    Seorang nabi dan rasul yang memiliki pendirian teguh akan akidah yang lurus (tauhid), dengan gagah berani menghancurkan sesembahan kaum musyrikin hingga berakibat pembakaran hidup-hidup atas dirinya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 51-70 surat al-Anbiya’ adalah…
a.    Ismail AS    d.  Isa AS
b.    Ibrahim AS    e.  Idris AS
c.    Ishaq AS

18.    Ruang lingkup tauhid yang membahas bahwa hanya Allah saja yang berhak disembah adalah….
a.    Tauhid Uluhiyah    d.  Tauhid mulkiyah
b.    Tauhid rububiyah    e.  Tauhid rohmaniyah
c.    Tauhid asma was sifat

19.    Karakter orang yang bertauhid uluhiyyah tidak mungkin …..
a.    Berdo’a kepada selain Allah
b.    Mengingkari janji kepada Allah
c.    Berbuat salah dan dosa
d.    Terlambat  dalam beribadah kepada Allah
e.    Tidak percaya bahwa Allah yang menciptakan alam

20.    Urgensi tauhid adalah membedakan manusia menjadi muslim atau kafir. Oleh sebab itu fungsi tauhid adalah….
a.    Menjadi cahaya terhadap semua amal perbuatan
b.    Menjadi paduan terhadap semua amal perbuatan
c.    Menjadi landasan dasar dan merupakan inti ajaran islam
d.    Menjadi motivasi untuk mewujudkan tujuan
e.    Menjadi landasan untuk melaksanakan perbuatan

Kunci Jawaban
1    A        11    D
2    B        12    C
3    E        13    A
4    B        14    A
5    E        15    B
6    A        16    B
7    E        17    A
8    A        18    A
9    A        19    A
10    A        20    C

Contoh 2 : Soal Dan Kunci Jawaban UAS Aqidah Akhlak Kelas XII Kurikulum 2013 Tahun 2017

Soal Ulangan Semester
Mata Pelajaran : Aqidah Akhalak
MA (Madrasah Aliyah) :  Kelas XII

I. berikan tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e, pada jawaban yang paling benar !
1. Allah dzat yang Maha merahasiakan dan Maha menutupi adalah makna asmaul khusna yang diterangkan dalam sifat………..
a. al Malik d. al Hadi
b. al Hasib e. al Razzaq
c. al Ghaffar

2. Allah swt yang menganugrahkan petunjuk atau hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki sesuai dengan peranan makhluk dan sesuai tingkatannya adalah makna dari Asmaul Khusna…………..
a. al Malik d. al Hadi
b. al Hasib e. al Razzaq
c. al Ghaffar

3. Allah sendirir yang akan memenuhi kebutuhan makhluk, mencukupi mereka, melanggengkan bahkan menyempurnakannya adalah makna asmaul khusna……..
a. al Malik d. al Hadi
b. al Hasib e. al Razzaq
c. al Ghaffar

4. Yang tidak butuh pada dzat dan sifat-Nya segala yang wujud, bahkan Dia adalah yang butuh kepada-Nya, wujud segala sesuatu bersumber dari pada-Nya. Maka segala sesuatu selainnya menjadi milik-Nya dalam zat dan sifat-Nya serta membutuhkan-Nya. Adalah makna asmaul khusna…………..
a. al Malik d. al Hadi
b. al Hasib e. al razzaq
c. al Ghaffar

5. Suatu keyakinan bahwa jabatan yang kita emban adalah sebuah amanat dan akan dipertanggung jawabkan, kekuasaan duniawi adalah fana ataupun sementara, sedangkan kekuasaan Allah adalah mutlak dan abadi. Adalah sikap orang yang meneladani sifat Allah….
a. al Malik
b. al Hasib
c. al Hadi
d. al Ghaffar
e. ar Razzaq

6. Salah satu bentuk evaluasi diri yang paling berguna adalah menyendiri untuk melakukan introspeksi dan mengoreksi sebagai amalan yang telah dilakukan. Adalah sikap orang meneladani sifat Allah……….
a. al Malik
b. al Hasib
c. al Hadi
d. al Ghaffar
e. ar Razzaq

7. Memperhatikan, menghormati dan menjunjung tinggi martabat ilmu dan orang yang memiliki ilmu. Adalah sikap orang yang meneladani sifat Allah………..
a. al Malik d. al Khaliq
b. al Hakim e. ar Razzaq
c. al Hadi

8. Tidak bertanggung jawab dalam melindungi alam dan lingkungannya adalah sikap orang yang bertentangan dengan sifat Allah……
a. al Malik d. al Khaliq
b. al Hasib e. ar Razzaq
c. al hadi

9. Tidak mengakui kekuasaan Allah dilangit dan di bumi adalah sikap orang yang bertentangan dengan sifat Allah………….
a. al Malik d. al Ghaffar
b. al Hasib e. ar Razzaq
c. al Hadi

10. Tidak puas dengan apa yang telah diperoleh dan menginginkan hak orang lain adalah sikap orang yang bertentangan dengan sifat Allah…………
a. al Malik
b. al Hasib
c. al Hadi
d. al Ghaffar
e. ar Razzaq

II. Uraian:
jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!
1. Jelaskan pengertian al Malik secara bahasa dan istilah!
2. Sikap apa saja yang dapat kita teladani dari sifat Allah al Ghaffar?
3. Bagaimana Allah menjamin rizki makhluk-Nya?
4. Apa yang kalian fahami dengan sifat Qona’ah?
5. Sebutkan tiga hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kepuasan!
6. Pelajaran apa yang dapat kita ambil dengan meneladani sifat al Malik?
7. Jelaskan al Hasib menurut Imam al Ghazali !
8. Sebutan untuk hari perhitungan adalah…….
9. Bagaimanakah cara kita mengevaluasi diri ?
10. Jelaskan makna kreatif persfektif Islam !

I. Kunci Jawaban Pilihan ganda
1. C
2. D
3. B
4. A
5. A
6. B
7. B
8. D
9. A
10. E
II. Uraian
1. Al Malik secara bahasa berarti raja atau penguasa. Secara istilah al Malik berarti Allah adalah segala kekuatan yang ada di alam semesta ini yang shahih dan tidak dapat diingkari lagi kekuasaan-Nya meliputi semesta alam dan pengetahuan yang ada.
2. a. memaafkan orang lain
b. menghilangkan rasa dendam
c. mengingat kebaikan dan melupakan keburukan orang lain
3. Allah akan mencukupi kebutuhan makhluk-Nya, sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak akan pernah habis
4. Menerima atau merasa puas dengan apa yang dia dapatkan
5. 1) Usaha yang maksimal yang halal
2) keberhasilan memiliki hasil usaha maksimal tersebut
3) dengan sukacita menyerahkan apa yang telah dihasilkan (bersyukur)
6. a. kita tidak terlena pada jabatan atau tahta
b. kita dapat mengendalikan hawa nafsu
c. kita bisa menjadi hamba yang bersyukur
d. kita selalu mengharap pertolongan Allah
7. Dia (Allah) yang mencukupi siapa yang mengandalkan-Nya
8. Yaumul Hisab
9. Menyendiri, bermuhasabah dan mengoreksi berbagai amalan yang telah kita lakukan
10. Kesadaran keimanan seseorang untuk menggunakan keseluruhan daya dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat Allah, guna menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat bagi kehidupan sebagai wujud pengabdian yang tulus kehadirat Allah.

by

Sponsored

Leave A Reply

Your email address will not be published.